(၁) ဝိနယပိဋကမဟာဌာန၏ သင်ကြားနည်းချဉ်းကပ်ပုံစနစ်များ (က) အတ္ထယောဇနာ။ ပါဠိတစ်ပုဒ်၊ မြန်မာတစ်ပုဒ် နိသျ...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

(က) အတ္ထယောဇနာ။ ပါဠိတစ်ပုဒ်၊ မြန်မာတစ်ပုဒ် နိသျပြန်ဆိုသော နည်းနှင့် ပါဠိကို မြန်မာသက်သက်ပြန်ဆိုသောနည...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 4 Years
  Duration

(က) အတ္ထယောဇနာ။ ပါဠိတစ်ပုဒ်၊ မြန်မာတစ်ပုဒ် နိသျပြန်ဆိုသော နည်းနှင့် ပါဠိကို မြန်မာသက်သက်ပြန်ဆိုသောနည...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 3 Years
  Duration

သမထနှင့် ဝိပဿနာသည် အစုံလိုက် ထူထောင်ရသော တရားနှစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဤစုစည်းထားသော သုတ်များအရ သမထနှင့် ဝိပဿန...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 4 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 1 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 4 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 4 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 4 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 3 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Sat to Sun
  Schedule
 • 2 Years
  Duration

Lorem Ipsum is simply a dummying text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • 03 Jun 2019
  Class Start
 • Mon to Fri
  Schedule
 • 4 Years
  Duration